Producenci
Produkty dnia
Karisma Rh Collagen Face 1 x 2ml
Karisma Rh Collagen Face 1 x 2ml

395,00 zł

szt.
Stylage M Bi-Soft z lidocainą 1 x 1ml
Stylage M Bi-Soft z lidocainą 1 x 1ml

215,00 zł

szt.
RRS HA Whitening 1 x 3ml
RRS HA Whitening 1 x 3ml

67,00 zł

szt.
Stylage M bisoft 1 x 1 ml
Stylage M bisoft 1 x 1 ml

215,00 zł

szt.
Polityka prywatności

 

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności i plików cookies mają na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych każdemu Użytkownikowi korzystającego z Witryny internetowej.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności i plików cookies.
 3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz.576..),. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 2427), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
  217, 2105, 2106.)

5.Administratorem danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony www.mrfiller.pl i odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest K&L Kamil Linowski NIP: 5222851250.

 1. Z inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@mrfiller.pl

 

 • 2 Dane Osobowe
 1. Dane osobowe zostaną przetwarzane, jakie pozostawione zostaną przez Użytkownika w trakcie wizyty w Witrynie internetowej
 2. W szczególności przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
 3. a) imię i nazwisko,
 4. b) adres/miejsce zamieszkania,
 5. c) adres e – mail,
 6. d) numer telefonu.

 

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 1. Dane osobowe potencjalnie zawarte w plikach logowania oraz wykorzystywanych narzędziach reklamowych i plikach cookies mogą być przetwarzane w celu:
 2. a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z  strony internetowej oraz dostosowania treści, w tym również treści marketingowych, w oparciu o  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z prowadzeniem działań umożliwiających komfortowe korzystanie ze strony oraz związany z promowaniem usług własnych w związku z profilowaniem użytkowników strony w celu wystosowania odpowiedniej reklamy.
 3. b) udzielania odpowiedzi na zapytanie w przedmiocie interesujących, a oferowanych usługach, w zamiarze zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. c) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
 5. d) obrony przed roszczeniami i ewentualnego dochodzenia powstałych roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią.

5) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych jako informacje handlowe oraz w postaci zapytania o opinię handlową. Przed wysłaniem takich informacji Administrator danych osobowych jest zobowiązany do uzyskania zgody. Użytkownik ma prawo do wyrażenia zgody podczas rejestracji zaznaczając odpowiednie pole w formularzu lub w formie pisemnej poprzez złożenia oświadczenia.  Użytkownik w każdej chwili może odwołać taką zgodę, klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej przesyłanej przez Administratora danych osobowych wiadomości marketingowej.

6) Dane osobowe zostaną przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy
 • dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia;
 • w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes, będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

7) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, art. 15 RODO;  oznacza to dostęp do informacji o rodzajach danych i celach w  jakich zostają  przetwarzane za wyjątkiem informacji objętych klauzulą poufności, pierwsza kopia wydana jest  bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobierana jest odpowiednia opłata administracyjna odpowiadająca kosztom sporządzenia kopii,

- zażądać poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,, art. 16 RODO; oznacza to sytuacje w których dane osobowe uległy zmianie, oraz  gdy dane zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej)

 

- zażądać usunięcia danych osobowych, art. 17 RODO; w przypadku, gdy nie ma przeciwskazań prawnych do takiego usunięcia; mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora danych osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora danych osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy dane o konieczności ich usunięcia.

- zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, art. 18 RODO; w sytuacji kwestionowania  prawidłowość swoich danych osobowych, Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem, czy uważają Państwo, że przetwarzane Państwa dane są bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe

 

- skorzystać z prawa do przenoszenia danych, art. 20 RODO; oznacza to  uzyskanie swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora;

- sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art.21 RODO z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;  oznacza to wniesienie  sprzeciwu, w sytuacji gdy Użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, danych które dotychczas zostały przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

- skorzystać z prawa do niepodlegania decyzji, która opiera się na profilowaniu w przypadku, gdy wywołuje ona wobec tej osoby skutki prawne lub w istotny sposób na nią wpływa, prawo do zakwestionowania tej decyzji i wyrażenia swojego stanowiska, art. 21 RODO.

 

Powyższych praw można dochodzić, np. poprzez powiadomienie Administratora danych osobowych korzystając z danych kontaktowych wskazanych w paragrafie 1 ust. 5

 

8) Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z Prezesem UODO można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie poprzez infolinię Urzędu: 606 950 000

 

 • 3 Ochrona Danych Osobowych
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny internetowej.

 

 1. Dane osobowe podawane na Witrynie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem Administratora danych osobowych oraz uprawnionych podmiotów.

 

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora danych osobowych albo podmioty przetwarzające, m. in. zapewniające nam obsługę teleinformatyczną lub przechowywanie danych na serwerze, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 

 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji publicznej (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 

 

 • 4 Informacje o plikach cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) jest to technologia zawierająca dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Witryny internetowej.
 2. Pliki cookies zawierają informacje dotyczące adresu IP komputera, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Dane osobowe, które zostały podane lub udostępniane przez Użytkownika w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych są niezbędne do świadczenia usług,
 2. W witrynie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 • "analityczne" pliki cookies, zawierają one informacje w okresie korzystania z serwisu. Sprawdzają np. jakie odwiedzane są podstrony i ewentualne napotkane błędy.
 • "reklamowe" pliki cookies, to pliki cookies dostawców zewnętrznych, dostosowując treści do konkretnej grupy odbiorców. Wykorzystywane są, aby prowadzić kampanie marketingowe i remarketingowe. Ponadto pliki przechowują informacje na temat tego, jak korzystano z serwisu.

 

 1. Pliki cookies można samodzielnie usuwać i dokonywać kontroli, poprzez wybór ustawienia w przeglądarce strony internetowej, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W przypadku napotkanych problemów, należy wpisać  słowa kluczowe "jak wyłączyć cookies" w dowolnej wyszukiwarce internetowej.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Ponadto gromadzone są również dane przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć statystyki interakcji Użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo zmiany i uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności i plików cookies w każdym czasie.

 

 1. Modyfikacje Polityki prywatności i plików cookies mają na celu uwzględnienie zmian w przepisach prawa, praktykach Administratora danych osobowych dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych

 

 1. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i plików cookies na stronie internetowej pod adresem www.mrfiller.pl/pl_PL/i/Polityka-prywatnosci/

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia ???????

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl