Producenci
Produkty dnia
Stylage M Bi-Soft z lidocainą 1 x 1ml
Stylage M Bi-Soft z lidocainą 1 x 1ml

215,00 zł

szt.
Karisma Rh Collagen Face 1 x 2ml
Karisma Rh Collagen Face 1 x 2ml

405,00 zł

szt.
Stylage M bisoft 1 x 1 ml
Stylage M bisoft 1 x 1 ml

215,00 zł

szt.
RRS HA Whitening 1 x 3ml
RRS HA Whitening 1 x 3ml

67,00 zł

szt.
Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.MRFILLER.PL

 

 

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2020 r. poz. 344. Sprzedawca  świadczący usługi drogą elektroniczną, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”

 

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.mrfiller.pl jest platformą handlową działającą online prowadzoną przez: Kamila Linowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K&L Kamil Linowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222851250.

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ww.mrfiller.pl określa:

1)zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.mrfiller.pl,

2)składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.mrfiller.pl”

3)dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.mrfiller.pl” zwanej dalej lub “Klientem”,

3)uiszczania ceny sprzedaży produktów,

4)uprawnienia Klienta  do rezygnacji z  zamówienia i odstąpienia od umowy

5) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystanie z usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny online przez czas działalności sklepu, a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin”.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Klienta.
 5. Mając na uwadze, że za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są produkty przeznaczone dla profesjonalistów, tj. kosmetologów, podologów, lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii i wenerologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, rejestrując się Klient jednocześnie oświadcza posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji lub ukończenie  odpowiednich szkoleń i kursów z zakresu medycyny estetycznej.

 

 • 2 Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje lub ukończone odpowiednie szkolenia i kursy z zakresu medycyny estetycznej.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą K&L Kamil Linowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222851250.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje lub ukończone odpowiednie szkolenia i kursy z zakresu medycyny estetycznej.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje lub ukończone odpowiednie szkolenia i kursy z zakresu medycyny estetycznej.
 5. Sklep internetowy- sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mrfiller.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: Berensona 55b m 117, 03-287 Warszawa.

2.Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mrfiller.pl

 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48504272217
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 54 1020 1185 0000 4902 0334 5360
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

 

 • 4 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych czynności przez Klienta
 2. a) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
 3. b) kliknięciu pola „Załóż konto
 4. c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

 Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.

 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3,

 

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych czynności –
 2. a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia
 3. b) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

 • 5 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.mrfiller.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 

 • 6 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
 3. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www……. nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, które są płatne osobno.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 5. Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia promocji.
 7. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.
 8. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 9. Zamówienia (forma płatności pobranie) realizowane tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.
 10. Zamówienia (forma płatności przedpłata- w momencie zaksięgowania wpłaty na konto) realizowane tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.
 11. Zamówienia złożone w piątek do godziny 12-tej, realizujemy w tym samym dniu lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia. Zamówienia złożone po 12-tej realizujemy w poniedziałek.
 12. Zamówienia są wysyłane:
 13. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,
 14. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

13.  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta. Do Zamówienia Sprzedawca dołącza również wzór formularza odstąpienia od umowy, w każdym przypadku, w którym Klient jest Konsumentem.

 

 • 7 Zasady składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 • kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
 1. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Klientem a Sprzedawcą
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych, w tym w szczególności błędnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Sprzedawca wyśle do Klienta e-mail informujący o wysyłce zamówienia.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Towary zamówione od Sprzedawcy na www. są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www…… Klient wybiera sposób dostawy.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska,
 3. przesyłka kurierska za pobraniem
 4. przesyłka do wskazanego punktu odbioru (np. Inpost Paczkomaty, Orlen Paczka)

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
 5. Płatność przy użyciu bramki płatności internetowych.

 

 1. Sprzedawca zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.
 2. We wszystkich przypadkach Sprzedawca zaleca Klientowi przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.
 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności, występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, bądź przypadku braku zamówionego produktu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji bądź telefonicznie.

 

 • 10 Odbiór przesyłki
 1. Przy odbieraniu przesyłki Sprzedawca zaleca Klientowi sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Klient powinien:
 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt
 1. W związku z powyższym zaleca się, by Klient otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.
 • 11 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
 3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania
 11. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 • 12 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, i serwisowych
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu

 

 • 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 • 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
 4. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia: 1.08.2022r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl